Statutul

Statutul Asociatiei ClubFord Romania

Asociatii ILIE Adrian-Constantin, STOICA lonut Alexandru, BECLEA Mihai, DUMITRESCU Bogdan, MARESCU Razvan-Mihail, FLOREA Bogdan-Nicolae, VOICU Bogdan, MARCIUC Ana Maria, ASPRITOIU George Iulian, STOIAN Valentin s-au intrunit la initiativa unui grup de 10 persoane, in Adunarea Generala de constituire din data de 15-Martie-2008, si au decis sa se asocieze in vederea constituirii unei Asociatii Non Profit CLUB FORD ROMÂNIA in baza Ordonantei Guvernului 26/2000, persoana juridica romana fara scop patrimonial, organizata si functionând in conformitate cu legislatia româna in vigoare si cu prevederile prezentului Statut si ale Actului Constitutiv, in scopul promovarii intereselor economice, juridice, tehnice, culturale, sportive ale detinatorilor si utilizatorilor de vehicule marca FORD.

CAPITOLUL 1.  DENUMIREA, NATURA SI FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

ART. 1. DENUMIREA
1.1. Denumirea Asociatiei este: “CLUB FORD ROMÂNIA” conform dovezii privind disponbilitatea denumirii nr. 59315/08.02.2008, eliberata de Ministerul Justitiei, Directia Relatii cu publicul, Secretariat si cooperare cu organizatii neguvernamentale.
1.2. Denumirea Asociatiei va fi inscrisa in toate documentele si actele emise de aceasta, impreuna cu adresa sediului, si daca este cazul, contul bancar si codul fiscal. Asociatia poate avea emblema si sigiliu proprii.

ART. 2. NATURA SI FORMA JURIDICA
2.1. Asociatia este persoana juridica româna, de drept privat fara scop patrimonial, constituita ca Asociatie in baza Ordonantei 26/2000 de catre membrii fondatori asociati mentionati in cele de mai sus.
2.2. Asociatia este o organizatie autonoma, neguvernamentala, apolitica, nelucrativa cu patrimoniu distinct, sediu si organe de conducere si control proprii.
2.3. Asociatia CLUB FORD ROMÂNIA este asociatia detinatorilor, utilizatorilor si restauratorilor de vehicule FORD; este apolitica, fara activitate sindicala, non profit, cu personalitate juridica.

ART. 3. SEDIUL ASOCIATIEI
3.1. Sediul central al CLUB FORD ROMÂNIA este in Bucuresti, str. Condurache Gheorghe nr. 18, et. 2, sector 4.
3.2. Acest sediu va putea fi transferat in orice alt loc din România prin decizia Consiliului Director al Asociatiei.
3.3. In functie de necesitati, Asociatia CLUB FORD ROMÂNIA va putea deschide si alte sucursale, filiale, agentii, birouri, sedii secundare in tara sau in strainatate cu respectarea prevederilor legislatiei române in vigoare prin decizia Consiliului Director al Asociatiei sau a Adunarii Generale a asociatiei.
3.4. Asociatia CLUB FORD ROMÂNIA se poate afilia la alte asociatii, federatii sau confederatii din tara sau strainatate si poate infiinta societati comerciale.

ART. 4. DURATA ASOCIATIEI
Asociatia CLUB FORD ROMÂNIA va functiona o durata nedeterminata si nelimitata, incetarea activitatii, dizolvarea si lichidarea sa facându-se in conditiile prezentului statut si a legii.

CAPITOLUL 2.  SCOPUL, OBIECTIVELE SI ACTIVITATILE ASOCIATIEI

ART.5. SCOPUL ASOCIATIEI
5.1. Scopul Asociatiei CLUB FORD ROMÂNIA este de a promova si incuraja utilizarea si conservarea vehiculelor marca FORD in conditii tehnice corecte.
5.2. Prin vehicul FORD se intelege orice vehicul cu propulsie mecanica, fabricat si comercializat oriunde in lume sub marca FORD, aflat in posesia unei persoane sau institutii, sau utilizat de o persoana alta decit proprietarul, sau de catre angajatii unei persoane juridice.
5.3. Proprietatea asupra vehiculului se va dovedi pe baza certificatului de inmatriculare. Utilizatorul care nu este proprietar va furniza documente doveditoare ale calitatii de utilizator.
5.4. Notiunea de vehicul cuprinde toate vehiculele puse in miscare prin forta unui motor a carui sursa de energie poate fi benzina, motorina, gazogenul, aburul sau electricitatea, sau orice sursa de energie care va fi folosita ulterior redactarii prezentului document, destinate transportului de persoane sau marfuri: autoturisme, motociclete, camioane, autobuze, vehicule militare, vehicule agricole.

ART. 6. OBIECTIVELE ASOCIATIEI CLUB FORD ROMÂNIA
Asociatia CLUB FORD ROMÂNIA are ca obiect de activitate:
6.1. Sa reprezinte interesele membrilor sai in vederea indeplinirii scopului asociatiei asa cum a fost definit la articolul 5.1.
6.2. Sa promoveze imaginea asociatiei pe plan intern si international astfel incit sa creasca numarul proprietarilor si utilizatorilor de vehicule marca FORD.
6.3. înfiintarea si gestionarea de societati comerciale care sa desfasoare activitati economice directe cu caracter accesoriu si in strinsa legatura cu scopul asociatiei, asa cum a fost definit la art. 5.1.
6.4. Sa informeze si sa cultive interesul pentru practicarea automobilismului si a turismului automobilistic in cadrul manifestarilor organizate de Asociatie.
6.5. Conservarea parcului tehnic rutier national prin actiuni de informare a detinatorilor de vehicule FORD cu privire la valoarea tehnica si culturala pe care o reprezinta precum si conjunctura care da valoare de orice fel acestor vehicule.
6.6. Sa stabileasca si sa dezvolte relatii de colaborare cu organizatii interne si internationale cu profil asemanator, cu asociatii, cluburi si federatii de specialitate, precum si cu alti parteneri de profil, persoane fizice sau juridice.
6.7. Sa colaboreze cu autoritati si institutii publice si oricare alte persoane juridice sau persoane fizice in vederea dezvoltarii activitatilor descrise de prezentul statut.
6.8. Sprijinirea si stimularea manifestarilor organizate cu vehicule FORD prin acordarea de asistenta tehnica vehiculelor de acest gen.
6.9. Acordarea de asistenta tehnica si logistica asociatiilor similare din strainatate care organizeaza manifestari ce tranziteaza teritoriul României.
6.10. Sa sustina libertatea de a utiliza pe drumurile publice vehicule si necesitatea alinierii legislatiei romanesti la prevederile legale existente in tarile Uniunii Europene cu privire la: libertatea membrilor de a importa / exporta in nume personal vehicule si piese si consumabile pentru ele, sistem de percepere a taxelor/impozitelor si inmatriculare in circulatie.
6.11. Colectarea de materiale si informatii referitoare la istoria automobilului in general si a marcii FORD in particular si intocmirea unei baze de date care sa cuprinda o lista a posesorilor si utilizatoriorde vehicule FORD din România.

ART. 7. ACTIVITATILE ASOCIATIEI
7.1. Derularea de activitati de contactare, negociere si contractare a unor produse si servicii la tarife preferentiale pentru membrii asociatiei.
7.2. Derularea de activitati si utilizarea de inscrisuri care sa promoveze imaginea asociatiei in rindul conducatorilor de vehicule.
7.3. Organizarea si sustinerea de reuniuni de initiere in tehnicile de conducere, exploatare, intretinere, reparare si modificare, restaurare, conservare si intretinere a vehiculelor FORD.
7.4. Organizarea si coordonarea de festivaluri, concursuri, parade, raliuri, expozitii si alte actiuni de interes sportiv, tehnic, istoric, cultural sau filantropic cu vehiculele FORD detinute de membrii Asociatiei sau de invitatii acesteia.
7.5. Editarea si difuzarea unor programe, brosuri, afise, reviste, materiale promotionale indiferent de suport realizate in cadrul Asociatiei, menite sa popularizeze imaginea si activitatea Asociatiei.
7.6. Facilitarea procurarii de documentatii, cataloage, piese de schimb si consumabile pentru membrii Asociatiei.
7.7. Editare lunara/trimestriala/semestriala a unei publicatii intitulata “CLUB FORD Magazin” care sa prezinte activitatea Asociatiei, programul manifestarilor organizate de Asociatie, sfaturi tehnice, fotografii inedite, raspunsuri la scrisori, prezentari ale unor cluburi partenere, bursa vehiculelor FORD, pagini din istoria automobilismului romanesc si international, pagini din istoria FORD, tehnici de restaurare si modificare.
7.8. Realizarea unor emisiuni/articole pe teme legate de activitatea Asociatiei, sfaturi tehnice, file din istoria automobilului, etc in colaborare cu posturi de radio-TV/publicatii.
7.9. Asigurarea de asistenta tehnica membrilor Asociatiei pe toata durata desfasurarii manifestarilor organizate de Asociatie precum si transportul de piese, cauciucuri, scule, lubrefianti, in conditiile legii la si de la manifestarile interne si internationale.
7.10. Sa ofere sprijin logistic si/sau material unor echipe de profil in vederea participarii la manifestari legale de competitii auto, cu vehicule marca FORD aflate in evidenta Asociatiei, in România sau in strainatate.
7.11. Initierea si participarea la dezbateri pe plan national si international legate de evolutia si dezvoltarea miscarii automobilistice.
7.12. Efectuarea de schimburi de publicatii, documentatii, materiale, scule si dispozitive cu asociatii, cluburi si specialisti din tara si strainatate.
7.13. Organizarea de schimburi de experienta cu organizatii si cluburi similare din tara si strainatate.
7.14. Realizarea unei pagini web, cu adresa www.clubford.ro pentru popularizarea activitatii asociatiei.
7.15. Organizarea unei campanii de identificare si clasificare a tuturor vehiculelor marca FORD din România, solicitând in acest sens sprijinul Politiei Rutiere si al Registrului Auto Roman, precum si a altor organizatii care promoveaza interesele detinatorilor de vehicule.
7.16. Initierea de orice alte actiuni privind dezvoltarea si perfectionarea activitatilor asociatiei.
7.17. Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in strânsa legatura cu scopul principal si obiectivele Asociatiei.

CAPITOLUL 3.  PATRIMONIUL ASOCIATIEI

ART. 8. PATRIMONIUL INITIAL
8.1. Asociatia CLUB FORD ROMÂNIA este o asociatie NON PROFIT si patrimoniul sau se va majora pe masura desfasurarii activitatii specifice. Patrimoniul initial al Asociatiei este de 500 lei (cincisute lei) in numerar constituit din contributia membrilor fondatori.
8.2. Mijloacele banesti ale Asociatiei se folosesc in mod exclusiv pentru realizarea obiectivelor si indeplinirea atributiilor prevazute in prezentul statut, cu aprobarea Consiliului Director.

ART. 9. CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIATIEI
9.1. Sursele de finantare ale activitatilor desfasurate de Asociatie sunt:
a) cotizatiile asociatilor membrii si taxele de inscriere / aderare a noilor membri asociati. Cotizatiile si taxele de aderare sunt stabilite periodic de catre Consiliul director. Cotizatiile se stabilesc pe categorii de membri;
b) dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
c) dividendele societatilor comerciale inifiintate de Asociatie, care daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei;
d) venituri realizate din activitati economice directe;
e) donatii, sponsorizari sau legate;
f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
g) finantari obtinute in legatura cu desfasurarea diferitelor proiecte sau alte activitati;
h) fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate, precum si alte venituri prevazute de lege.
9.2. Donatiile sau legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, actiuni, titluri de valoare sau alte drepturi. Donatiile si legatele vorfi inscrise in Registrul de donatii al Asociatiei.
9.3. Donatiile pot fi neconditionate sau conditionate pentru realizarea unui scop daca acesta este in concordanta cu scopul si activitatea Asociatiei. Asociatia poate refuza orice donatie sau legat oferite in termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului statut.
9.4. Sumele obtinute din sponsorizari sau donatii vor fi evidentiate financiar contabil si vor primi destinatii conforme cu prezentul statut. Cheltuirea acestor sume va putea fi controlata de sponsori sau donatori.
9.5. Conturile Asociatiei. Asociatia va deschide conturi in banca atat in lei cat si in valuta.

ART. 10. TAXELE PERCEPUTE MEMBRILOR ASOCIATIEI
10.1. Urmatoarele taxe sunt percepute membrilor Asociatiei:
a) Taxa de înscriere, respectiv de aderare, care se stabileste la echivalentul in lei (la cursul , B.N.R.) al sumei de 10 EURO.
b) Cotizatia anuala, care se stabileste la echivalentul in lei (la cursul B.N.R. valabil la 1 ianuarie a anului respectiv) al sumei de 16 EURO si trebuie achitata de membri cel târziu pana la data de 28 februarie a fiecarui an, respectiv odata cu înscrierea, pentru membrii noi.
c) Valoarea exprimata in lei a Taxei de înscriere si a Cotizatiei anuale se stabileste in cadrul primei Adunari Generale a fiecarui an si nu poate fi mai mica decât echivalentul sumelor mentionate anterior.
10.2. Taxele vor fi achitate in contul Asociatiei, la banca aleasa de Consiliul Director, foile de varsamant fiind predate Trezorierului Asociatiei.
10.3. Adunarea Generala va putea modifica taxa de înscriere si cotizatia cand o va considera necesar.
10.4. Membrii de onoare sunt exonerati de la plata oricaror taxe. Taxele percepute membrilor simpatizanti reprezinta 1/4 din taxele percepute membrilor.
10.5. Taxele percepute membrilor care se regasesc intr-una din urmatoarele situatii vor fi de ½ din taxa normala: pensionari, elevi, studenti, someri. Consiliul Director poate lua decizia scutirii de la plata taxelor in cazul persoanelor cu venituri modeste.

ART. 11. EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie a aceluiasi an iar evidentele contabile se vor conduce si organiza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare de catre personal de specialitate.

ART. 12. ÎNTREBUINTAREA BUNURILOR ASOCIATIEI
Destinatia si modul de întrebuintare a mijloacelor fixe, a altor mijloace materiale precum si a celor banesti, in lei sau valuta, ale Asociatiei se stabilesc cu aprobarea Consiliului Economic.

CAPITOLUL 4.  ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIATEI

Art.13. ORGANELE DE CONDUCERE A ASOCIATIEI
13.1. Adunarea Generala.
13.2. Consiliul Director.
13.3. Cenzorul

Art. 14. ADUNAREA GENERALA
14.1. Adunarea Generala a membrilor Asociatiei este organul suprem de conducere.
14.2. Adunarile Generale sunt convocate de catre Presedinte pe baza hotarârii Consiliului Director al Asociatiei anual sau ori de cate ori este nevoie, prin hotarârea Consiliului /Director luata cu 2/3 din numarul membrilor ce-l compun.
14.3. Adunarea Generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din numarul membrilor. Daca la prima convocare nu este intrunit acest numar se va putea decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti indiferent de numarul lor. Se accepta votul prin corespondenta (prin fax sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire).
14.4. Adunarea Generala a Asociatiei CLUB FORD ROMÂNIA are urmatoarele atributii:
a) Dezbate si aproba raportul de activitate al Consiliului Director si raportul Comisiei de Cenzori.
b) Se pronunta asupra gestionarii Asociatiei;
c) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil din anul anterior, pe baza constatarii Consiliului Director si a avizului Cenzorului (Cenzorilor);
d) Aproba destinatia si repartitia fondurilor;
e) Aproba organizarea Asociatiei;
f) Decide asupra structurii Asociatiei;
g) Decide asupra modalitatilor de colaborare cu alte asociatii, cluburi, societatii, institutii, federatii sau alte organisme inclusiv sub aspect financiar;
h) Aproba regulamentul de ordine interioara al Asociatiei;
i) Analizeaza gestionarea bugetului din anul precedent.
j) Aproba si modifica actele constitutive ale Asociatiei (Act Constitutiv si Statut); k) Aproba si modifica Codul de etica al membrilor Asociatiei;
l) Aproba strategia si programul de activitate ale Asociatiei, pentru perioada urmatoare pe baza propunerilor Consiliului Director;
m) Alege si revoca Cenzorul, sau dupa caz, membrii comisiei de cenzori;
n) Hotaraste dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
o) Orice alte atributii prevazute in lege sau in statutul Asociatiei.
14.5. Adunarea Generala se intruneste la sediul Asociatiei sau in alt loc indicat in scrisoarea de convocare.
14.6. Votul se da in scris, punctual pe problemele ce vor fi luate in discutie. Hotarârile Adunarii Generale sunt obligatorii si pentru absentii de la adunari. Presedintele Consiliului Director desemneaza la fiecare intrunire doi secretari dintre membrii Asociatiei care vor verifica lista membrilor prezenti sau reprezentati prin mandat scris si intocmesc procesul verbal al Adunarii Generale. Procesul verbal se consemneaza in registru si va fi semnat de Presedinte si persoanele care l-au intocmit.
14.7. Participantii semneaza de asemenea procesul verbal intocmit.
14.8. Adunarea Generala alege:
– Consiliul Director;
– Membrii Comisiei Tehnice;
– Membrii Comisiei Economice;
– Membrii Comisiei Sportive;
– Trezorierul si consultantul juridic;
14.9. Adunarea Generala poate decide componenta Consiliului Director daca prin vot se , intrunesc 2/3 adeziuni din numarul total de voturi.
14.10. Adunarile Generale sunt prezidate de presedintele sau vicepresedintii Asociatiei.

Art. 15. CONSILIUL DIRECTOR. ATRIBUTII
15.1. Consiliul Director este constituit din 12 membri si conduce activitatea Asociatiei in intervalul dintre doua Adunari Generale, pe o perioada de 2 ani, cu drept de realegere pentru mai multe mandate.
15.2. Consiliul Director are urmatoarele atributii:
a) Asigura aducerea la îndeplinire a scopurilor Asociatiei astfel cum sunt prevazute in prezentul statut si aplica strategia si politica Asociatiei astfel cum sunt stabilite de Adunarea Generala;
b) Organizeaza convocarea Adunarii Generale si pregateste agenda acesteia;
c) Elaboreaza si supune aprobarii Adunarii Generale rapoarte de activitate, proiectul planului de activitate si de buget, informând Adunarea Generala;
d) Hotaraste angajarea patrimoniului Asociatiei si raspunde in fata Adunarii Generale;
e) Propune programe pentru finantare;
f) Stabileste grila de salarizare a personalului incadrat cu contract de munca si nivelul remuneratiei colaboratorilor;
g) Stabileste cuantumul si periodicitatea piatii cotizatiei si cuantumul taxei de inscriere;
h) Examineaza propunerile membrilor Asociatiei si asigura rezolvarea lor, sau dupa caz le supune aprobarii si solutionarii Adunarii Generale;
i) Organizeaza si indruma activitatea publicatiilor Asociatiei, a bibliotecilor, centrelor de studii, documentare, consultanta si expertiza si a altor organe create in scopul realizarii obiectivelor Asociatiei;
j) Aproba afilierea la organizatiile nationale si internationale si participarea la activitatile acestora, plata cotizatiilor respective, asigura relatiile si colaborarea cu celelalte organizatii similare din strainatate;
k) Aproba organigrama si politica de personal ale Asociatiei;
l) Aproba infiintarea de sucursale, agentii sau birouri ale Asociatiei, in tara sau strainatate; m) îndeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.
15.3. Consiliul Director poate imputemici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de Asociatie, pentru a exercita unele dintre atributiile sale.
15.4. Consiliul Director se intruneste lunar, sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Presedintelui sau a Cenzorului.

Art.16. REMUNERAREA CONSILIULUI DIRECTOR
Membrii Consiliului Director pot primi remuneratie de la Asociatie pentru activitatea exercitata în cadrul Consiliului. Ei au dreptul si la compensarea cheltuielilor de transport, cazare si masa facute cu ocazia participarii la intâlnirile tinute de catre Consiliul Director al Asociatiei si orice alte cheltuieli directe in legatura cu activitatile Asociatiei.

Art.17. PROCEDURA DE LUCRU A CONSILIULUI DIRECTOR
17.1. Consiliul Director este organ deliberator si isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin jumatate plus unu din membri sai. Hotarârile se iau cu majoritate simpla. Consiliul Director trebuie sa se preocupe permanent de atragerea de noi membri si decide infiintarea de filiale sau sectii in cadrul Asociatiei, sau desfiintarea acestora.
17.2. Filialele vor fi infiintate dupa criteriul geografic, urmând a fi deschise filiale in toate regiunile tarii. Filialele Regionale sunt conduse de reprezentanti Regionali numiti de Consiliul Director.
17.3. Sectiile din cadrul asociatiei sunt conduse de un colectiv format din presedinte de sectie si vicepresedinte de sectie.

Art.18. PRESEDINTELE
18.1. Presedintele Asociatiei este ales de catre Consiliul Director al Asociatiei pentru o perioada de patru ani, cu posibilitate de prelungire repetata. In cazul in care Presedintele nu a fost revocat expres se considera ca mandatul acestuia s-a prelungit automat pentru inca o perioada de patru ani.
18.2. Presedintele Asociatiei este in acelasi timp si Presedintele Consiliului Director.

Art. 19. ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI SI VICEPRESEDINTILOR
Presedintele si Vicepresedintii conduc si coordoneaza întreaga activitate curenta a Asociatiei in care scop:
a) Urmaresc si controleaza aplicarea hotarârilor Consiliului Director.
b) încheie cu avizul Consiliului Director orice protocol, intelegeri si alte conventii ce privesc in mod direct Asociatia.
c) Asigura informarea si documentarea de profil.
d) Presedintele Asociatiei si vicepresedintii stabilesc fisa postului, ce contine atributii, pentru fiecare membru al Consiliului Director precum si pentru Trezorier, Consilierul Juridic si Reprezentantii Teritoriali ai Asociatiei.

Art. 20. TREZORIERUL SI CONSULTANTUL JURIDIC
20.1 Consultant Juridic
20.1.1. Asociatia va beneficia in permanenta de consultanta juridica acordata de o persoana de specialitate. Pentru situatii speciale, Asociatia poate apela si la alte persoane sau firme specializate in domeniul juridic.
20.1.2. Consultantul juridic este indreptatit sa primeasca o remuneratie pentru activitatea prestata.
20.1.3. Consultantul Juridic va fi ales de Consiliul Director.

20.2 Trezorierul
20.2.1. In functia de trezorier poate fi investit oricare membru sau membru simpatizant al Asociatiei.
20.2.2. Trezorierul se va ocupa de colectarea taxei de inscriere in Asociatie, a cotizatiei anuale, a oricaror alte taxe (de participare, acces, etc.) si va prezenta periodic Consiliului Director situatia incasarilor care vor fi varsate in contul Asociatiei. Trezorierul va efectua plati si va incasa sumele rezultate din distribuirea materialelor tematice realizate de Asociatie in conformitate cu ART. 7.
20.2.3. Trezorierul va pastra toate documentele contabile primare pe care le va transmite contabilului autorizat desemnat de Consiliul Director.
20.2.4. Trezorierul este îndreptatit sa primeasca o remuneratie pentru activitatea prestata
20.2.5. Trezorierul va fi ales de Consiliul Director.

Art. 21. COMISII
21.1. Comisia Tehnica
Comisia tehnica este compusa din trei persoane cu experienta in domeniu fiind condusa de un presedinte. Membri Comisiei Tehnice trebuie sa aiba studii superioare in domeniul ingineriei. Comisia Tehnica are urmatoarele atributii:
a) Verificarea existentei vizei I.T.P. (Inspectia Tehnica Periodica) pe documentele vehiculelor istorice participante la manifestarile organizate de asociatie.
b) Efectuarea verificarilor tehnice premergatoare manifestarilor (sistemele de frânare, directie si iluminare).
c) Se va ocupa de reflectarea activitatii Asociatiei in presa, va constitui arhiva de inregistrari audio-video, articole de presa si de fotografii legate de activitatea clubului, va colecta orice informatie legata de automobilele istorice FORD, de vehiculele istorice in general si automobilismul romanesc in special, se va ingriji de editarea periodica a brosurii asociatiei “CLUB FORD Magazin” precum si de site-ul oficial al Asociatiei.
d) Comisia Tehnica intocmeste un regulament intern, Regulamentul Tehnic, care contine normele dupa care isi desfasoara activitatea, regulament ce poarta aprobarea Consiliului Director.

21.2. Comisia Economica
Comisia economica este compusa din trei persoane fiind condusa de un presedinte. Comisia Economica are urmatoarele atributii:
a) Gestionarea incasarilor si platilor efectuate de Asociatie, precum si a investitiilor.
b) Identificarea, contactarea si negocierea de intelegeri cu sponsori pentru manifestarile organizate de Asociatie; identificarea, contactarea si negocierea de intelegeri cu diversi prestatori de servicii astfel incit sa obtina prestarea acestor servicii in conditii mai avantajoase pentru membrii Asociatiei, cu exceptia celor simpatizanti sau de onoare.

21.3. Comisia Sportiva
Comisia Sportiva este compusa din trei membri, fiind condusa de un presedinte. Comisia Sportiva se afla in permanenta legatura cu Federatia Roman de Automobilism si Karting (F.R.A.K.), urmarind si aplicând regulamentele editate si aprobate de acest organism, pe baza carora va realiza regulametul intern sportiv al Asociatiei.
a) Comisia Sportiva se va ingriji ca arbitrii F.R.A.K. sa fie prezenti la toate evenimentele ce contin probe cronometrate organizate de Asociatie.
b) Un membru al Comisiei Sportive va face parte din colectivul organizatoric al oricarui eveniment ce contine probe cronometrate.
c) Comisia Sportiva elaboreaza un regulament intern, Regulamentul Sportiv, de desfasurare a competitiilor organizate de Asociatie, regulament ce va purta in permanenta avizul F.R.A.K si aprobarea Consiliului Director, va realiza schita traseelor din proba de indemanare, ruta, carnetele de bord si roadbook-urile din proba de raliu de regularitate, se va ocupa de inscriptionarea vehiculelor participante si a locatiilor de desfasurare cu materialele promotionale distribuite de sponsorii Asociatiei, amenajarea locatiilor de start/sosire in/din competitii.

21.4. Cenzorul
21.4.1. Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor numit dintre asociati de Adunarea Generala pentru o perioada de trei ani, cu reinnoire automata a mandatului in cazul in care nu este revocat expres. Primul cenzor ales de adunarea constituanta este desemnat in Actul Constitutiv al Asociatiei.
21.4.2. Cenzorul asociatiei are urmatoarele atributii:
a) verifica modul în care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) întocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
c) poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot;
d) îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de adunarea generala.
21.4.3. In cazul in care numarul membrilor asociatiei va depasi 100, Adunarea Generala va numi o comisie de cenzori cu respectarea dispozitiilor legale, stabilindu-i atributiile, componenta si modul de lucru.

CAPITOLUL 5.  MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 22. MEMBRI
Asociatia are urmatoarele categorii de membri:
– Membri fondatori;
– Membri de onoare;
– Membri sustinatori.
22.1. Membrii fondatori sunt membrii enumerati la începutul acestui statut si sunt cei ce au avut initiativa constituirii acestei Asociatii.
22.2. Toti ceilalti membri obtin titulatura conform definitiilor de mai jos prin decizie a Consiliului Director in cazul membrilor de onoare, sau prin îndeplinirea conditiilor cerute pentru inscrîerea in Asociatie, conform procedurilor de aderare.
22.3. Calitatea de membru de onoare se acorda persoanelor sau institutiilor din tara sau strainatate care s-au distins in promovarea activitatilor cuprinse in acest statut precum si sponsorilor oficiali. Membrii de onoare nu au drept de vot in cadrul Adunarii Generale.
22.4. Poate deveni membru sustinator al Asociatiei orice persoana fizica, iubitor al activitatilor prezentate in Capitolul III, posesor sau utilizator al unui vehicul FORD inmatriculat in circulatie, care se inscrie in Asociatie, achita taxa de inscriere, consimte sa respecte prevederile prezentului statut si ale regulamentelor interne (tehnic si sportiv), precum si carta de conduita si achita cu regularitate cotizatia. Calitatea de membru al Asociatiei se dobândeste prin inscrierea vehiculului FORD proprietate personala sau a celui utilizat in “Registrul vehiculelor FORD” la momentul aderarii la Asociatie.

Art. 23. DREPTURILE MEMBRILOR ASOCIATÎEI
Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
23.1. Sa aleaga si sa fie alesi in functiile administrative ale Asociatiei, in functie de categoria de membru in care se incadreaza;
23.2. Sa participe cu drept de vot la Adunarile Generale ale Asociatiei, sectiei sau filialei din care fac parte;
23.3. Sa beneficieze de toate avantajele ce decurg din calitatea de membru al Asociatiei in ceea ce priveste conditiile preferentiale in care poate beneficia de produse si servicii din partea tertilor, asa cum au fost negociate intre Asociatie si tertii respectivi.
23.4. Sa beneficieze de asistenta tehnica, juridica, financiara acordata de Asociatie;
23.5. Sa participe la manifestarile initiate de Asociatie respectând regulamentele de organizare cadru si particulare ale acestor actiuni;
23.6. Sa beneficieze de toate avantajele care decurg din afilierea Asociatiei la organizatii interne si internationale de specialitate precum si de sponsorizari efectuate conform legilor in vigoare;
23.7. Sa colaboreze la realizarea publicatiilor realizate de Asociatie.

Art. 24. INDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIATIEI
Membrii Asociatiei au urmatoarele indatoriri:
24.1. Sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului statut, carta de conduita, si, dupa caz, regulamentul tehnic si cel sportiv.
24.2. Sa participe activ, neselectiv la realizarea activitatilor propuse de Asociatie;
24.3. Sa achite cu regularitate cotizatia. Membrii care nu respecta prezenta îndatorire vor fi declarati suspendati, fiindu-le ridicat dreptul de a beneficia de toate avantajele ce decurg din calitatea de membru al Asociatiei. Suspendarea este transmisa membrului in cauza de catre Presedinte;
24.4. Sa mentina vehiculele FORD pe care le detin sau utilizeaza în buna stare tehnica si estetica;
24.5. Sa depuna impreuna cu fisa de inscriere o fotografie personala tip buletin, o fotografie a vehiculului FORD detinut sau utilizat (de minim 9×12 cm – executata 3/4 fata), o copie a Talonului vehiculului, o succinta documentatie tehnica, precum si un scurt istoric legat de achizitionarea si modificarea sau restaurarea, daca e cazul, a vehiculului detinut sau utilizat;
24.6. Pe durata manifestarilor organizate de Asociatie sa poarte insemnele Asociatiei si materialele publicitare ale sponsorilor afisate in conformitate cu prevederile F.R.A.K.
24.7. Se recomanda membrilor asociatiei sa afiseze insemnele asociatiei pe vehiculul FORD proprietate personala.

Art. 25. PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU AL ASOCIATIEI
25.1. Cajitatea de membru al asociatiei se poate pierde prin retragere sau excludere.
25.2. Retragerea membrilor asociatiei se poate face la cerere, devenind efectiva în termen de 3 zile dupa notificarea scrisa a intentiei de retragere depusa la Secretariatul Asociatiei împreuna cu dovada achitarii la zi a cotizatiei datorate.
25.3. Poate fi exclus din Asociatie membrul care aduce acesteia prejudicii morale, materiale sau de alta natura.
25.4. Poate fi exclus din Asociatie membrul care nu respecta prezentul Statut, Actul Constitutiv sau hotarârile Adunarii Generale sau ale Consiliului Director.
25.5. Este exclus in mod automat din Asociatie membrul care fiind suspendat nu achita cotizatia pana la sfârsitul anului.
25.6. Se exclud din Asociatie membri care dau dovada de un caracter nedemn sub aspect moral, civic sau sportiv in cadrul manifestarilor organizate de Asociatie.
25.7. Poate fi exclus din Asociatie membrul care dovedeste indiferenta in exploatarea, conservarea si, dupa caz, reconditionarea vehiculului propriu sau pe care il utilizeaza.
25.8. Se exclud din Asociatie membri ce se fac vinovati de angajarea raspunderii Asociatiei in raporturile cu tertii, fara a fi autorizati de Consiliul Director.
25.9. Excluderea e propusa de Consiliul Director, si se aproba in Adunarea Generala cu majoritate simpla de voturi.

CAPITOLUL 6.  DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

Art. 26. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI
26.1. Adunarea Generala se dizolva în cazurile si conditiile prevazute de lege.
26.2. în cazul dizolvarii decise de Adunarea Generala, aceasta hotaraste cu 2/3 din voturi din numarul membrilor dizolvarea si lichidarea Asociatiei in situatia in care nu mai poate realiza scopul pentru care a fost creat sau patrimoniul nu mai asigura buna functionare a activitatii, în termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, hotarârea adunarii generale se depune la judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul, pentru a fi înscrisa în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
26.3. In caz de dizolvare Asociatia se va lichida in conformitate cu Ordonanta nr. 26/2000 patrimoniul sau urmând a avea destinatia prevazuta de lege.

CAPITOLUL 7.  DISPOZITII FINALE

Art. 27. DISPOZITII FINALE
27.1. Asociatia CLUB FORD ROMÂNIA, in relatiile cu autoritati, institurii publice, presa, radio, televiziune sau orice alte persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate este reprezentata de un Purtator de cuvânt, desemnat de Consiliul Director.
27.2. Membrii Consiliului Director, ai Comisiei Economice si Trezorierul au drept de semnatura in relatiile economico-financiare ale Asociatiei si raspund pentru asta in fata Adunarii Generale.

ANEXA 1 – SIGLA ASOCIATIEI

Sigla Asociatiei are forma de mai jos :

 

ANEXA 2 – CARTA DE CONDUITA

Prezenta carta de conduita a fost conceputa pentru incurajarea si dezvoltarea unui comportament corect in relatiile cu societatea si mediul inconjurator din partea membrilor Asociatiei. Prin respectarea prevederilor acestei Carte, credem ca vom contribui la cresterea gradului de civilizatie a societatii romanesti. Respectarea prevederilor continute nu este obligatorie pentru membrii Asociatiei, cu exceptia membrilor fondatori, a celor de onoare, si a membrilor care fac parte din Comitetele Asociatiei. Pentru acesti membri, nerespectarea prevederilor Cartei poate duce la pierderea calitatilor si functiilor detinute in cadrul Asociatiei.

NORME GENERALE DE COMPORTAMENT
1. Membrii asociatiei nu vor da si nu vor lua spaga, indiferent de situatie
2. In orice imprejurari, membrii Asociatiei trebuie sa respecte si sa incurajeze dreptul la libera exprimare si dreptul la libera alegere a celorlalti oameni.
3. In orice imprejurari, membrii Asociatiei trebuie sa se adreseze respectuos altor persoane
4. In orice imprejurari, membrii Asociatiei trebuie sa nu faca discriminari de nici un fel intre oameni
5. Membrii asociatiei vor acorda o atentie sporita nevoilor persoanelor in virsta, celor cu dizabilitati evidente, femeilor gravide, si copiilor
6. In general se recomanda membrilor asociatiei sa fie “buni cetateni”

NORME DE COMPORTAMENT IN TRAFIC
1. Membrii asociatiei nu vor adresa cuvinte sau gesturi obscene celorlalti participanti la trafic, chiar si atunci cind ei insisi se considera indreptatiti
2. Membrii asociatiei nu vor conduce in trafic vehicule astfel incit sa puna in pericol siguranta persoanelor din masina sau a celorlalti participanti la trafic
3. Membrii asociatiei vor apela la gesturi “de curtoazie” in trafic fata de ceilalti participanti, si in special fata de pietoni, atunci cind situatia o permite, astfel incit sa nu afecteze fluiditatea traficului

NORME DE COMPORTAMENT FATA DE MEDIU
1. Membrii asociatiei vor intreprinde, ori de cite ori se iveste ocazia, actiuni de conservare si imbunatatire a calitatii mediului inconjurator.
2. Membrii asociatiei se vor ingriji ca din exploatarea vehiculului sa reduca gradul de poluare chimica si fonica a mediului.

Membrii Asociatiei investiti in functii de conducere poarta raspunderea materiala, juridica si penala pentru actele savârsite impotriva Asociatiei.
Asociatia are o stampila si o sigla proprie, un logo si un slogan propriu (prezentate in anexa).

Aprobat in Adunarea Generala a membrilor fondatori ai Asociatiei CLUB FORD ROMÂNIA din 15 martie 2008

Prevederile prezentului Statut se completeaza cu Actul Constitutiv al Asociatiei.

Prezentul Statut s-a adoptat si semnat de catre Asociati la Bucuresti, astazi data atestarii, in 13 (treisprezece) exemplare originale.

Statutul

Updated on 2016-01-11T13:34:31+02:00, by darkmic.